Cobra Kai Logo [REVIEW: ‘Cobra Kai’ Season One Strikes Hard]