Arrow, S5 Ep23 – Lian Yu (3) [REVIEW: Arrow, S5 Ep23 – Lian Yu]