Arrow, S5 Ep23 – Lian Yu (1) [REVIEW: Arrow, S5 Ep23 – Lian Yu]