Black Sails season 4 poster [‘Black Sails’ Season 4 Premieres Tonight on Starz!]